• dua
  • dua
  • dua
  • dua

Брзина и флексибилност

Брзината и флексибилноста во работењето, образовната структура на вработените, стручното усовршување на кадрите, воведување нови видови и модуси на осигурување, сето ова ѝ обезбедува на компанијата препознатлива позиција на пазарот.

Наша задача

Настојуваме да им овозможиме квалитет по најповолни услови на нашите клиенти, воведуваме најсовремени методи и стандарди во работењето. Нашето присуство на пазарот ви нуди безбедност и сигурна иднина.

Наша визија

Наша визија е да изградиме осигурителна компанија што на пазарот ќе биде препознатлива по давање осигурителни услуги со најголем квалитет. Градиме успешна и сигурна иднина за нас и за нашите соработници.

  • Осигурување имот
  • Моторни возила
  • Патничко осигурување
  • Осигурување од незгода
  • Осигурување транспорт
  • Осигурување одговорност од дејност
  • Осигурување посеви и плодови

Зошто ЕУРОСИГ АД