Осигурување имот

Осигурување на вашите куќи, станови, деловни објекти, мебел, опрема, резерви на материјали, продавници и услужни дејности, одговорност од дејност, осигурување објекти во градба, објекти во монтажа и слични имотни осигурувања.

Опфаќа два вида осигурување: цивилен ризик и индустриски ризик: