Осигурување моторни возила

Без разлика на тоа со каква дејност се занимавате, движењето во секој случај е неминовно. Независно од тоа какво средство за превоз користите, било да е патничко или товарно, тоа за вас претставува ризик и воедно обврска.
Свесни сте за фактот дека секое моторно возило претставува потенцијална опасност, дека со неговата употреба може да се нанесе материјална и нематеријална штета. Со купувањето полиса за осигурување, се заштитувате себеси и своето семејство, своето возило и другите учесници во сообраќајот од последици на можен несреќен случај.
Движете се слободно и препуштете ѝ ја грижата за ризикот што произлегува од вашето движење на нашата компанија.
За вашите потреби разработивме цела програма за заштита, во која ви нудиме:

 

Автомобилска одговорност - АО

Задолжително осигурување на автомобилска одговорност со можност за договарање на:


Ако во пакет купите полиса за автоодговорност и автоодговорност плус, се стекнувате со гратис ЕУРОСИГ асистенс услуга 24 часа помош на пат, за цела Европа