Здравствено патничко осигурување

Што ви пружа полисата за здравствено патничко осигурување за време на патување и престој во странство?

Во соработка со меѓународната асистентска куќа CORIS International Assistence, ви овозможуваме медицинска услуга и покривање на неопходните медицински трошоци, осигурување од незгода, други трошоци, багаж и замена на патни документи, други услуги во целиот свет, 24 часа на ден, 365 дена во годината.
Нашата понуда е најповолна понуда за здравствено патничко осигурување. Осигурувањето може да се договори индивидуално, групно и фамилијарно.
Ви нудиме здравствено патничко осигурување за време на патување и престој во странство со следните пакети: ЕУРОСИГ пакет, ЕУРОСИГ плус пакет и Ексклузивен пакет, кои покриваат.

Осигурувања

 

Доколку се случи осигурен случај , сите потребни информации ќе ги добиете со јавување на телефонот + 386 (1) 519 20 20 Assistance CORIS d.o.o. Ljubljana, Slovenija.