ОСИГУРУВАЊЕ ТРАНСПОРТ

Предмет на осигурување
Се осигурува стока во копнен транспорт од оштетувања настанати поради осигурените ризици во домашен и во меѓународен транспорт.

  • Под домашен транспорт подразбира оној транспорт на кој местото на испраќање и на примање на стоката, односно дестинацијата, се на територијата на Република Македонија.
  • Под меѓународен транспорт се подразбира транспорт со меѓународна транспортна исправа, односно транспорт на кој појдовното или местото на пристигнување, не се наоѓа на територијата на Република Македонија.
  • Транзитното осигурување на стоката се смета за меѓународен транспорт.

Осигурувања

Транспортните ризици на кои е изложена стоката во транспорт:

Основни ризици:

Во основните ризици осигурителот ќе му надомести на осигуреникот кусок (загуба) или оштетување на стоката поради:

Други ризици

Со осигурувањето се покриени и штети поради:

 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА НА ПРЕВОЗНИЦИТЕ ВО ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ ВО ДОМАШЕН И ВО МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ