Акционери

Единствениот акционер Институт за осигурување INSIG Sh.a. Tirana, со седиште во
Тирана, на адреса: Rruga e Kavajes nr.116, Tirana, Albania, е во сопственост на Друштвото за
осигурување ЕУРОСИГ sh.a. Република Албанија

Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје во Република Македонија има мрежа на продажни
места, подружници, и тоа вкупно 49, распространети низ сите градови.