Сопственик

Единствениот акционер ГРАЦЕР ВЕКСЕЛЗАЈТИГЕ Осигурително Акционерско Друштво, со седиште на адреса: Херенгасе 18-20 Грац, Австрија е сопственик на Друштвото за Осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје

Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје во Република Македонија има мрежа на продажни
места, подружници, и тоа вкупно 42, распространети низ сите градови.